top of page

157th Homecoming Anniversary Group

Public·38 members

Kypros Norge på online 12 oktober 2023


2024 – 02 – Online Norge – påmelding. Fyll inn påmeldingsskjemaet under for ... Kypros, Lao People's Democratic Republic, Latvia, Lesotho, Libanon, Liberia, Libya ...


Fotball landslagskamper for Norge på TV & Live stream - kanal, tidKamper for Norge fotball Det norske landslaget har tatt flere steg med Solbakken som trener. I front har man en av verdens beste spisser i form av Erling Braut Haaland, og på midtbanen har man profiler som Martin Ødegaard. Norge måtte til slutt ta til takke med 2. plass i Nations League, bak Serbia som rykket opp. Landslaget kvalifiserte seg dessverre ikke til fotball-VM 2022, så fokus vil nå rettes mot å lykkes bedre i den kommende kvalifiseringen til fotball-EM 2024. Kommende Norge kamper 12. I de øvrige landene lå prosenten på rundt 40 for begge kjønn. Når det gjaldt hvilke former for vold ungdommene oppga å ha vært utsatt for, varierte det en del mellom land og mellom gutter og jenter. Se selve artikkelen for fordeling på de ulike formene for digital vold. Prosentandelen som hadde opplevd emosjonell vold ansikt til ansikt var samlet sett enda høyere enn for digital vold. Tall for jenter i de ulike landene varierte fra 31 til 59%, og for gutter 19% til 41%. Også her var det bare i England og Norge at kjønnsforskjellen var stor nok til å være statistisk signifikant. Forskerne tolker dette som at jenters forsøk på å kontrollere kjærester er mindre effektiv enn gutters kontroll av jenter. Hvorfor høyere voldsrate i likestilte land? Det at jenter Norge og England i større grad oppgir å ha vært utsatt for vold, stemmer overens med studier av vold i nære relasjoner hos voksne. Forskerne bak denne studien foreslår to mulige forklaringer: Kanskje unge jenter i Bulgaria, Kypros og Italia underrapporterer mengden vold de utsettes for, fordi det er lav bevissthet rundt dette spørsmålet, eller det oppfattes som for privat til å dele. Eller kanskje jenter i mer likestilte samfunn utfordrer de tradisjonelle kjønnsrollene i større grad, og at dette medfører større risiko for vold. Med unntak av de kypriotiske ungdommene, hadde flertallet av dem som opplevde digital vold, også blitt utsatt for vold ansikt til ansikt. Gutter og jenter opplever volden ulikt Jentene i utvalget var i langt større grad enn guttene tilbøyelige til å svare at volden hadde en negativ effekt på dem. Av de norske jentene svarte 83% at digital vold var utelukkende negativt. Italia var det eneste landet hvor under halvparten av jentene opplevde det utelukkende negativt, med 49%. Men det var også blant jentene at prosentandelen som opplevde digital vold som positivt (eks. følte seg elsket) var høyest, med prosentandeler fra 34 til 8. Mens en langt større andel gutter opplevde digital vold som delvis positivt eller ingen effekt (mellom 58 og 43%) oppga rundt halvparten også negative effekter. De fem landene i studien ble valgt ut for å få geografisk spredning, og med tanke på forskjeller i politikk og praksis i tilnærmingen til vold i nære relasjoner. To av landene, Norge og England, regnes for å ha høy grad av likestilling mellom kvinner og menn, mens kjønnsrollemønsteret er noe mer tradisjonelt i Italia, Bulgaria og Kypros. Det var også et mål for forskerne å vise variasjon i tilgang på nye digitale medier. Studien avdekker imidlertid at de aller fleste ungdommene i samtlige fem land hadde tilgang på teknologi som smarttelefoner eller nettbrett. Skal søke: Besøksvisum til Norge - Hvis du skal besøke Norge i inntil 90 dager, kan du søke om et besøksvisum. Med dette visumet kan du reise rundt i hele Schengenområdet. Mellom 28 og 41% oppga utelukkende negative effekter. Kjønnsforskjellen blir enda tydeligere når man ser nærmere på hvilke negative ord ungdommene velger for å beskrive følelsene sine. Mens jenter oppgir at de blir redde eller triste, sier flertallet av guttene at de blir irriterte eller sinte. Svært få gutter melder at de blir redde, triste eller ydmyket. Tidligere forskning har vist at det å være redd og trist kan ha negative helseeffekter over tid. I den grad gutter uttrykte negative følelser, var det hovedsakelig irritasjon. Mange oppga at de syntes det var morsomt. 994 norske ungdommer deltok i undersøkelsen. Les mer om den norske delen av undersøkelsen her. Artikkelen som omtales her, tar for seg ikke-seksualisert vold, både digital vold, og fysisk og psykisk vold som foregår ansikt til ansikt. Artikkelen stiller følgende spørsmål: Hvor mye vold skjer via nye digitale medier? Hvilken sammenheng er det mellom vold som skjer online og psykisk og fysisk vold offline? Hvordan oppleves volden, og er det forskjell på hvordan gutter og jenter opplever volden de utsettes for? Forskerne har også sett på seksualisert vold blant disse ungdommene. Les mer her. Spørreskjema til ungdom i fem land Hvor mye kjærestevold som skjer, og hvilken form den tar, kan variere på grunn av strukturelle og kulturelle forhold, også innenfor Europa. Færre hadde opplevd fysisk vold, men dette gjaldt likevel et stort mindretall blant de spurte. For jentene varierte svarprosenten mellom landene fra 9 til 22%. Det var norske og engelske jenter som i størst grad oppga å ha vært utsatt for fysisk vold, med henholdsvis 18 og 22%. For guttene lå prosenten på landsbasis mellom 8 og 15, og igjen var det bare i Norge og England at det var en kjønnsforskjell av betydning. Mens norske jenter altså lå nest høyest av dem som oppga at de hadde opplevd fysisk vold fra en kjæreste, lå norske gutter aller nederst. Studere Medisin i utlandet på Kypros på University of PreMed online for Medisinstudier · Lånekassen & Studiestøtte · Gratis hjelp EduPlanet, Lienga 6, 1414 Trollåsen, Norge. Snarveier. Spørsmål & Svar · Våre ...


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page